De statuten

Onderstaand vindt u de statuten. U kunt onze statuten ook inzien en downloaden als een pdf.

 

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK
na statutenwijziging d.d. 16-04-2013

Naam en Zetel

Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Bronlaak.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Sint Anthonis.

Doel

Artikel 2
1. Het doel der stichting is het in stand houden en bevorderen van mogelijkheden tot uitvoering van de doelstellingen van de Heilpedagogie en de Sociaal Therapie op basis van de door Dr. Rudolf Steiner ontwikkelde geesteswetenschappen en verdere aktiviteiten die rechtstreeks dan wel (ofwel) zijdelings hiermede verband houden, een en ander in de meest uitgebreide zin des woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van schenkingen ten behoeve van initiatieven die bijdragen aan het welzijn van cliënten van Bronlaak, dit in de breedste zin des woords.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3
De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit bijdragen van donateurs en kontributanten, benevens vaste en variabele giften, en uit hetgeen de stichting verkrijgt door erfenis, legaat of schenking, alsmede uit alle andere op wettige wijze verkregen baten en de revenuen hiervan, alsmede uit revenuen uit het normale
vermogensbeheer, conform het beleidsplan, waaronder begrepen de revenuen uit de exploitatie van onroerende goederen en beleggingen.
Erfstellingen en legaten mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal bestuurders. Het aantal bestuurders bedraagt tenminste drie.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
5. Mochten door een samenloop van omstandigheden alle bestuursleden gedefungeerd danwel overleden zijn, dan worden er drie nieuwe bestuurders benoemd door het bestuur van de stichting: Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie, gevestigd te Zeist, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht te Utrecht onder dossiernummer 41185122.
6. Er bestaat de mogelijkheid adviseurs te benoemen; deze hebben geen stemrecht.
7. Adviseurs worden benoemd door het bestuur van de stichting. Adviseurs zijn geen lid van het bestuur van de stichting.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 5
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 6
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland ter plaatse als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt minimaal nog één vergadering per jaar gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de
secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 7
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 8
Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 4 bedoelde rooster van aftreden;
d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. Vertegenwoordiging

Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder in elk geval begrepen de voorzitter.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen andere deskundige in de zin
van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement

Artikel 11
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 12 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 12
Wijziging van deze statuten kan alleen geschieden door middel van een bestuursbesluit met een tweederde meerderheid van stemmen van alle bestuursleden, uitgebracht in een vergadering waartoe de bestuursleden veertien dagen vooraf schriftelijk zijn geconvoceerd met vermelding van de agendapunten.
Wijziging van artikel 2 lid 1 en van dit artikel is niet mogelijk.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 van overeenkomstige toepassing.
3. In geval van ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo worden uitgekeerd aan de stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie, gevestigd te Zeist, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht te Utrecht onder dossiernummer 41185122. Indien deze stichting niet meer bestaat zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing


Ondergetekende, mr. André Christiaan Martinus Teeuwen, notaris met plaats van vestiging de gemeente Boxmeer, verklaart dat bovenstaande tekst de volledige tekst van de stichting: Stichting Vrienden van Bronlaak, gevestigd te Oploo, is, na de statutenwijziging bij akte op 16 april 2013, voor mij, notaris, verleden.