Het beleidsplan

Onderstaand vindt u het beleidsplan. U kunt ons beleidsplan ook inzien en downloaden als een pdf.

 

1. Doelstelling:
Statuten artikel 2:

  1. Het doel der stichting is het in stand houden en bevorderen van mogelijkheden tot uitvoering van de doelstellingen van de heilpedagogie en de sociaaltherapie op basis van de door Dr. Rudolf Steiner ontwikkelde geesteswetenschappen en verdere activiteiten die rechtstreeks dan wel (ofwel) zijdelings hiermede verband houden, een en ander in de meest uitgebreide zin des woord.
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van bijdragen aan initiatieven die het welzijn van de cliënten van Bronlaak bevorderen.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

2. Actuele beleid en werkzaamheden van de Stichting:

3. De wijze waarop de stichting de fondsen wil werven:
Het verwerven van donaties, contributies, erfenissen, legaten of schenkingen.
De revenuen uit het vermogen van de stichting.

4. De wijze waarop de stichting de fondsen en vermogen zal beheren:
Het vermogen van de stichting kan in principe besteed worden aan de doelstelling en activiteiten zoals onder 1 en 2 genoemd, echter zal de stichting haar vermogen op een zodanig peil trachten te houden dat vanuit de opbrengst van het vermogen de structurele bijdragen ook op langere termijn mogelijk blijven en dat eventuele aanspraken op garantstellingen voldaan kunnen worden.

5. de wijze waarop de stichting de fondsen en vermogen zal besteden:
Schenkingen.
Renteloze of zeer goedkope leningen.
Garantstellingen.